Artikel I. Definities en termen
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: SD87 Personal Training
Opdrachtgever: Cliënten die door medewerker/ster van SD87 Personal Training getraind worden.
Opdracht: EMS training op afspraak met SD87 Personal Training
Locatie: In de studio van SD87 Personal Training of een met cliënt afgesproken trainingslocatie.

Artikel II. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, trainingen, aanschaf credits en opdrachten en overeenkomsten tussen SD87 Personal Training en opdrachtgever(s), members en respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. SD87 Personal Training biedt personal training aan, gebruikmakend van de techniek Electro Muscle Stimulation (EMS), onder begeleiding van een personal trainer.
5. Om te mogen trainen, gebruikmakend van de techniek Electro Muscle Stimulation, is een fysieke toetsing noodzakelijk. Voorafgaand aan een proeftraining en/
of bij aanvang van een vervolgtraining of lidmaatschap wordt de fysieke toestand van de betreffende member geëvalueerd en beoordeeld in relatie tot trainen bij
SD87 Personal Training. Mogelijke risico’s worden besproken met de betreffende member. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat medewerkers van SD87 Personal
Training geen medische opleiding hebben genoten en om deze reden geen medisch oordeel kunnen vellen over mogelijke lichamelijke risico’s in relatie tot het
trainen bij SD87 Personal Training.
6. Elke member (inclusief deelnemers van een proefles) wordt geacht zijn/haar fysieke gesteldheid en eventueel gebruik van medicatie (naar waarheid) te melden,
voorafgaand aan de training. Indien een medewerker niet in staat is om de fysieke gesteldheid te beoordelen, zal altijd worden verzocht om een oordeel van een
behandelend arts alvorens de betreffende member of deelnemer proeflessen toegang wordt verleend tot de training.

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie
Opdrachtgever verstrekt SD87 Personal Training alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht
1. SD87 Personal Training voert de training uit in het kader van cliënt, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. SD87 Personal Training is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie,
tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken
1. Cliënt maakt een behandelafspraak met SD87 Personal Training via telefoon/agenda. SD87 Personal Training behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een
afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 12 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 12 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan
wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel VI. Prijzen
De prijzen SD87 Personal Training zijn inclusief omzetbelasting

Artikel VII. Betaling
Betaling geschiedt via automatische incasso.

Artikel VIII. Aansprakelijkheid
SD87 Personal Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie door een member onjuist en/of onvolledige blijkt te zijn. Bedoeld wordt informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Members hebben een actieve informatieplicht over aandoeningen, medicijngebruik en blessures. SD87 Personal Training zal na elke melding een notitie maken in het persoonlijke profiel van de
member. Voorafgaand aan elke training vraagt de trainer aan elke member persoonlijk of er blessures zijn of andere lichamelijke aandoeningen van welke aard dan ook. De trainer zal na een melding van een member beoordelen of er een mogelijk risico bestaat in relatie tot de training. Indien de trainer niet in staat is om een mogelijk risico te beoordelen, zal de betreffende member niet worden toegelaten tot de training.

Elke member wordt geacht om voorafgaand aan elke training te melden of er sprake is van een medische aandoening, dan wel of deze medicatie gebruikt op voorschrift van een arts. Indien de trainer geen oordeel kan vormen of deelname aan een training zonder risico is, zal de member deelname aan de training worden ontzegd. Hierbij wordt nogmaals verwezen naar het referentiekader van de trainer zoals hierboven beschreven. SD87 Personal Training is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de locatie.

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy

De cliënt voorziet SD87 Personal Training vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SD87 Personal Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen. SD87 Personal Training neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem.

SD87 Personal Training behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
SD87 Personal Training zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel X. Huisregels SD87 Personal Training
1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van SD87 Personal Training
2. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van SD87 Personal Training. Bij constatering hiervan zal SD87 Personal Training de cliënt verzoeken het pand te verlaten.
3. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van SD87 Personal Training op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij SD87 Personal Training komt, mag SD87 Personal Training de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele prijs berekenen.
5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van SD87 Personal Training op te volgen.

Artikel XI. Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XII. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan SD87 Personal Training zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SD87 Personal Training opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SD87
Personal Training niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel SD87 Personal Training als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel XIII. Rechtskeuze
Tussen SD87 Personal Training en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2022 SD87 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel